Inicjatywy

karpaty_baner

 ---

miniatura kierunek_bruksela

---

zakaz_ruchu_pieszych_male

---

w_brukseli_i_strasburgu_baner

na_podkarpaciu_baner

---

wizyty_studyjne_baner

staze_praktyki_baner

---

porady_prawne_baner

wspieram_baner

Biuletyn

baner-biuletyn

 

 

Karpaty PDF Drukuj Email

KARPATY:

Karpaty to łańcuch górski w środkowej Europie, ciągnący się przez terytoria Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii. Najważniejszą dotychczasową formą współpracy w jego ramach jest Euroregion Karpacki, czyli wydzielona jednostka terytorialna na obszarze Karpat Wschodnich, umożliwiająca współpracę transgraniczną pomiędzy regionami państw członkowskich Unii Europejskiej (Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia) oraz państwa partnerskiego (Ukraina). W tworzeniu "euroregionów" (w granicach Polski znajduje się ich 15) uczestniczą przedstawiciele regionalnych i lokalnych władz samorządowych.

Euroregion Karpacki powstał 14 lutego 1993 r. w Debreczynie na Węgrzech, a największym miastem w jego polskiej części jest Rzeszów. Głównymi przesłankami utworzenia Euroregionu Karpackiego było zainicjowanie i koordynowanie działań w zakresie promocji współpracy gospodarczej, naukowej, kulturalnej, oświatowej, turystycznej i ekologicznej.

Działania podjęte przez Panią Poseł Elżbietę Łukacijewską w tym temacie:

1. Wystawa i seminarium pt. „EXPO Karpackie” w Brukseli.

expo_karpackie

„EXPO Karpackie” to wystawa oraz seminarium, które miały miejsce w dniach 28-31 marca 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Ich celem było zwrócenie uwagi na historyczne, ekonomiczne i naturalne bogactwo regionu Karpat, poprzez zaprezentowanie wielkoformatowej wystawy fotograficznej oraz przykładów produktów rzemieślniczych i potraw stamtąd pochodzących. Ponadto wystawie towarzyszyło międzynarodowe seminarium pt. „Problemy i możliwości rozwojowe Regionu Karpackiego” z udziałem ekspertów z pięciu państw biorących udział w wystawie, po którym zaprezentowane zostały dwa filmy: „Dom Karpacki” oraz „Bieszczady widziane z siodła”.

Głównym organizatorem obydwu wydarzeń była Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Dodatkowo wystawa i konferencja zostały objęte Patronatem Honorowym przez Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzego Buzka, Ambasadora Królestwa Norwegii w Polsce - J.E. Enoka Nygaarda, Minister Rozwoju Regionalnego RP – Elżbietę Bieńkowską oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego – dr Mirosława Karapytę. Uroczystego otwarcie wystawy dokonali Stały Przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej – Ambasador Jan Tombiński oraz Prezes Zarządu Fundacji Karpackiej – Polska – Zofia Kordela-Borczyk.

Wydarzenie zgromadziło łącznie około 400 osób. Otwarcie wystawy uświetnił występ Bartosza Głowackiego, sanockiego akordeonisty oraz zwycięzcy w Międzynarodowym Konkursie Eurowizji "Młody Muzyk 2009”.


Wystawa „EXPO Karpackie” była kluczowym projektem w ramach struktury programu „Dom Karpacki – pobudzanie współpracy transgranicznej regionów karpackich”, który jest wdrażany od 2006 r. przez Fundację Karpacką-Polska, przy finansowym wsparciu pochodzącym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Wystawa pt. EXPO Karpackie w Parlamencie Europejskim w Brukseli (29-31.03.2011)

Err :

Seminarium pt. Możliwości i problemy rozwojowe Regionu Karpackiego w Parlamencie Europejskim w Brukseli (30.03.2011)

Err :

DO POBRANIA: EXPO Karpackie – program

2. Działania na rzecz utworzenia strategii makroregionalnej UE dla regionu Karpat.

W dniu 21 czerwca 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej, w celu przedyskutowania możliwości utworzenia strategii makroregionalnej Unii Europejskiej dla regionu Karpat oraz jej oprzyrządowania w specjalny unijny program operacyjny.

W spotkaniu ze strony Polski uczestniczyła prof. Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) oraz Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Dodatkowo na spotkaniu obecni byli Posłowie z Rumunii (Petru Luhan), Słowacji (Miroslav Mikolasik, Anna Zaborska) oraz asystenci i koordynatorzy Grup politycznych Parlamentu Europejskiego.

Komisję Europejską reprezentowali przedstawiciele z Dyrekcji Generalnej REGIO, odpowiedzialnej za rozwój regionalny.

Jednym z wyników tego spotkania było zwrócenie się przez Elżbietę Łukacijewską, w dniu 15 lipca 2011 r., do Komisji Europejskiej z interpelacją w sprawie regionu Karpat oraz potrzeby utworzenia dla niego oddzielnej strategii makroregionalnej UE.


Ponadto, w lipcu 2013 r., w związku z opublikowaniem pierwszego badania dt. dwóch istniejących już strategii makroregionalnych UE dla regionów Dunaju i Morza Bałtyckiego, Elżbieta Łukacijewska ponownie skierowała pytania w tej sprawie do Komisji Europejskiej.

Kwestia oddzielnej strategii makroregionalnej dla regionu Karpat była także przedmiotem wielu wypowiedzi Elżbiety Łukacijewskiej na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego oraz posiedzeniach Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI):

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Wypowiedź Elżbiety Łukacijewskiej na sesji plenarnej PE w debacie
nt. strategii makroregionalnej dla Karpat (23.05.2013)

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Wypowiedź Elżbiety Łukacijewskiej na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego nt. ewolucji strategii makroregionalnych UE (30.05.2012)

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Wypowiedź Elżbiety Łukacijewskiej na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego nt. utworzenia strategii makroregionalnej dla Karpat (6.10.2011)

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

Wypowiedź Elżbiety Łukacijewskiej na posiedzeniu Komisji Rozwoju Regionalnego nt. utworzenia strategii makroregionalnej dla Karpat (11.07.2011)

Stworzenie oddzielnej strategii makroregionalnej dla regionu Karpat pozwoliłoby na jego dalszy rozwój oraz lepsze wykorzystanie unijnych środków finansowych.

Z treścią interpelacji można zapoznać się
TUTAJ, w zakładce "Pytania parlamentarne" (dział "Parlament Europejski").

3. Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020" w Brukseli.

W dniu 29 czerwca 2011 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli, Minister Rozwoju Regionalnego RP - Elżbieta Bieńkowska oraz Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej, przy udziale Elżbiety Łukacijewskiej i Czesława Siekierskiego, Posłów do Parlamentu Europejskiego, podpisali list intencyjny określający zasady współpracy przy aktualizacji „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020".

Aktualizacja takiego dokumentu, w przededniu negocjacji nad nowymi Wieloletnimi Ramami Finansowymi Unii Europejskiej na lata 2014-2020, to wspólny głos o potrzebie kontynuacji wsparcia, jakie w ciągu ostatnich kilku lat otrzymała Polska Wschodnia.

Karpaty, z racji, iż ich duża część znajduje się na terenie województwa podkarpackiego, są naturalnym beneficjentem tego wsparcia.

Podpisanie listu intencyjnego nt. Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 w Domu Polski Wschodniej w Brukseli (29.06.2011)

Err :

4. Wizyta prof. Danuty Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącej Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) na Podkarpaciu.

W dniach 4-5 września 2011 r., Rzeszów i Sanok odwiedziła prof. Danuta Hübner, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego (REGI) oraz była Komisarz Unii Europejskiej ds. Polityki regionalnej.

Głownym punktem wizyty prof. Danuty Hübner był udział w konferencji poświęconej nowym Wieloletnim Ramom Finansowym Unii Europejskiej na lata 2014-2020, strategii "Europa 2020" i rozwojowi Polski Wschodniej.

Organizatorami debaty byli Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz dr Mirosław Karapyta, Marszałek Województwa Podkarpackiego.

Wizyta Danuty Hübner w Rzeszowie (5.09.2011)

Err :

Wizyta Danuty Hübner w Sanoku (4.09.2011)

Err :

5. Konferencja pt. Karpacki Horyzont 2020" w Rzeszowie.

W dniu 2 czerwca 2011 r. w Rzeszowie odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Karpacki Horyzont 2020", na której omawiano wyzwania, jakie stoją przed Karpacką Agencją Rozwoju Regionalnego. Jednym z jej uczestników była Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Głównym założeniem konferencji było przedstawienie projektu pt. „Analiza - Integracja - Sieciowanie. Wyzwania dla Euroregionu Karpackiego w zakresie rozwoju regionalnego" oraz prezentacja doświadczeń z zakresu funkcjonowania instytucji rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej.

Konferencja pt. Karpacki Horyzont 2020 w Rzeszowie (2.06.2011)

Err :

6. Wystawa pt. „Tworzyć z naturą - Bieszczady 2011 / Create with nature - Bieszczady 2011" w Brukseli.

W dniu 29 listopada 2011 r. w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbył się ostatni etap wystawy fotograficznej pt. Tworzyć z naturą - Bieszczady 2011 / Create with nature - Bieszczady 2011". Głównym celem wydarzenia była promocja artystów i ich prac.

Organizatorem przedsięwzięcia była Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury w Sanoku, a Patronem Honorowym - Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Udział w wystawie wzięli m.in.: Jerzy Drożdż, Ambasador w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej; Marek Grela, Urzędnik Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w Brukseli; Marian Apostoł, Przedstawiciel Delegacji UE - Ukraina w Parlamencie Europejskim; Sławomir Miklicz, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego; Kazimierz Rokita, Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Podkarpackiego; Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego; Maciej Szykuła, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego oraz Jolanta Hibner, Poseł do Parlamentu Europejskiego.


Wystawie towarzyszył recital fortepianowy w wykonaniu Przemysława Pankiewicza oraz Michała Bednarza, uczniów Państwowej Szkoły Mużycznej im. W. Kossakowej w Sanoku. Dodatkowo zaprezentowany został dwujęzyczyny folder, cieszący się nieprzeciętnym zainteresowaniem zgromadzonych gości, który trafił również do regionalnych instytucji zajmujących się kulturą.

Ekspozycja w Brukseli była zakończeniem 6-miesięcznego projektu kulturalnego pod tą samą nazwą, który opierał się na współpracy z gminami powiatu sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego.

Wystawa pt. Tworzyć z naturą - Bieszczady 2011 / Create with nature - Bieszczady 2011 w Domu Polski Wschodniej w Brukseli (29.11.2011)

Err :

DO POBRANIA: Tworzyć z naturą - Bieszczady 2011 / Create with nature - Bieszczady 2011 - plakat, Tworzyć z naturą - Bieszczady 2011 / Create with nature - Bieszczady 2011 - folder

  Facebook Twitter Poleć na Gadu-Gadu Wykop Śledzik

baner-kalendarz-pe

O mnie w sieci

omws-facebook

omws-nk

omws-youtube

omws-flickr

omws-poeuropejsku

newshub_logo

vote_watch_logo

Sonda

Gdzie najczęściej śledzisz informacje o aktywności Elżbiety Łukacijewskiej?
 
stopka-poczta stopka-cms stopka-memo

© 2017 - Copyright by Elżbieta Łukacijewska / Wszelkie prawa zastrzeżone przez Elżbieta Łukacijewska                                                                                      Realizacja netica.eu