Wydrukuj tę stronę
listopad 09, 2011

Bruksela, Odpowiedź Komisji Europejskiej na interpelacje Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie badań przesiewowych i choroby Alzheimera

komisja_europejskaW dniu 9 listopada 2011 r., Komisarz Unii Europejskiej ds. Zdrowia i Polityki konsumenckiej - John Dalli ustosunkował się do dwóch interpelacji Elżbiety Łukacijewskiej, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Pytania złożone miesiąc wcześniej do Komisji Europejskiej, powiązane były z priorytetami sektorowymi polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.


Pierwsza z zadanych interpelacji dotyczyła propozycji zmian w ustawodawstwie państw członkowskich, jakie zamierza zgłosić Komisja Europejska w dziedzinie badań przesiewowych u dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi. Z jej treścią można zapoznać się TUTAJ, a odpowiedź prezentujemy poniżej:

"Zgodnie z art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, UE ma ograniczone kompetencje w dziedzinie zdrowia publicznego. Państwa członkowskie zachowują podstawowe kompetencje co do określania polityki zdrowotnej, a także zarządzania usługami zdrowotnymi i opieką medyczną oraz świadczenia ich.

W tym kontekście kwestia badań przesiewowych należy do kompetencji krajowych, w związku z czym Komisja nie ma uprawnień do przedstawienia jakiegokolwiek wniosku ustawodawczego w tym zakresie.


Komisja zamierza jednak zachęcić państwa członkowskie do współpracy, m.in. w celu zwiększenia komplementarności ich usług zdrowotnych, w szczególności poprzez określenie wytycznych i wskaźników, organizowanie wymiany najlepszych praktyk i przygotowanie elementów niezbędnych do prowadzenia okresowego nadzoru i oceny.


Komisja z zadowoleniem przyjmuje więc inicjatywę Prezydencji dotyczącą wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń komunikacyjnych u dzieci oraz zamiar przedstawienia konkluzji Rady w tej kwestii."

Drugie z zadanych przez Panią Poseł pytań, poświęcone było narodowym planom walki z chorobą Alzheimera. Z jego treścią można zapoznać się TUTAJ, a odpowiedź prezentujemy poniżej:

"Komunikat Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej choroby Alzheimera i pozostałych demencji ustanawia podstawy, na których Komisja może oprzeć działania związane z chorobą Alzheimera i pozostałymi demencjami. W 2013 r. K
omisja ma zamiar opracować sprawozdanie z postępów działań podjętych na podstawie tego komunikatu.

Głównym działaniem w tym kontekście jest wspólny program Komisji i państw członkowskich dotyczący europejskiej współpracy w zakresie choroby Alzheimera „ALzheimer COoperative Valuation in Europe" (ALCOVE). W ramach tej inicjatywy gromadzone są informacje na temat istniejących i nowo pojawiających się dobrych praktyk związanych z wczesnym wykrywaniem choroby Alzheimera i pozostałych rodzajów demencji oraz z opieką nad osobami cierpiącymi na te choroby. Prowadzi ona również do poprawy upowszechniania takich praktyk i ich stosowania.

Komisja nie dysponuje szczegółowymi informacjami dotyczącymi opracowywania krajowych planów zwalczania chorób mózgu i chorób neurologicznych."

Z wszystkimi pytaniami parlamentarnymi zadanymi przez Elżbietę Łukacijewską można zapoznać się w zakładce "Pytania parlamentarne" (dział "Parlament Europejski") lub bezpośrednio na stronie Parlamentu Europejskiego.