Wydrukuj tę stronę
marzec 18, 2012

Bruksela, Marcowe interpelacje Elżbiety Łukacijewskiej

europejski_rok_aktywnosci_osob_starszych_i_solidarnosci_miedzypokoleniowej_2012W marcu 2012 r. Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego wystosowała do Komisji Europejskiej cztery interpelacje: pierwszą nt. unijnego dofinansowania na działalność przedszkolną na Podkarpaciu. Drugą i trzecią poświęconą propozycjom Komisji Europejskiej - nowego programu „Erasmus dla wszystkich" i inicjatywie "Wspólnoty Wiedzy i Innowacji" (WWiI) oraz czwartą nt. alkoholowego zespołu płodowego (FAS):


1) Od 2007 r. na Podkarpaciu, z inicjatywy Fundacji "Wzrastanie" i Związku Gmin Ziemi Przeworskiej, realizowany był projekt "Podkarpackie Ośrodki Przedszkolne". Jego celem było zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze mniejszych miast i wsi.

Dotychczas w jego ramach utworzono 81 placówek tego typu (skorzystało z nich 2,5 tys. dzieci), a główne źródło finansowania, pozwalające im na funkcjonowanie, pochodziło z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W związku jednak z faktem, iż jedną z podstawowych zasad polityki regionalnej Unii Europejskiej, jest przeznaczanie środków na rozpoczęcie pewnych inicjatyw, a nie ich bieżące utrzymywanie, pozyskanie pieniędzy na kolejny okres okazało się niemożliwe.

Pani Poseł wystąpiła z pytaniem dotyczącym innych możliwości dofinansowania tego typu ośrodków, które już prowadzą działalność przedszkolną.

2) Pod koniec listopada 2011 r., Komisja Europejska przedstawiła propozycję nowego programu "Erasmus dla wszystkich". Miałby on od 2014 r., zastąpić wszystkie obecne 7 inicjatyw w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu (teraz są one realizowane w ramach dwóch większych programów - "Uczenie się przez całe życie" oraz "Młodzież w działaniu").

W związku jednak z wieloma wątpliwościami, jakie pomysł ten wzbudził wśród organizacji pozarządowych najbardziej zainteresowanych tematem, w styczniu 2012 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej RP zorganizowało konsultacje społeczne w tej sprawie. Na spotkaniu obecny był również Asystent Elżbiety Łukacijewskiej, który zebrał krytyczne uwagi zgromadzonych uczestników.

Dlatego też Pani Poseł, w swoim pytaniu, poruszyła jeden z najczęściej pojawiających się zarzutów, czyli brak zwrócenia większej uwagi na edukację osób dorosłych, w tym również aktywizację seniorów. Dodatkowo wskazany został problem edukacji pozaformalnej, która służy przede wszystkim osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Interpelacja ta jest szczególnie ważna w kontekście współpracy Elżbiety Łukacijewskiej z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, obchodzonego obecnie Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 oraz sukcesów jednej z 7 ww. inicjatyw - programu Grundtvig, który skierowany jest właśnie do seniorów.

3) W 2008 r. ustanowiono Europejski Instytut Wiedzy i Innowacji (EIT). Jego siedzibą jest stolica Węgier - Budapeszt. Jest to autonomiczny organ Unii Europejskiej, którego najważniejszą misją jest wspieranie konkurencyjności państw członkowskich Unii Europejskiej, dzięki łączeniu najlepszych instytucji szkolnictwa wyższego, ośrodków badawczych i przedsiębiorstw.

EIT dąży do osiągnięcia swoich celów, m.in. za pośrednictwem tzw. Wspólnot Wiedzy i Innowacji (WWiI), pionierskiej koncepcji transgranicznych partnerstw publiczno-prywatnych. Dotychczas powstało 18 tego typu ośrodków, a do końca 2018 r. planowane jest uruchomienie kolejnych 6. Niestety jedynie 2 z już istniejących, znajdują się na obszarze państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej po 2004 r..

W związku z tym Pani Poseł wystosowała interpelacje, w której pyta o to, gdzie ma powstać 6 nowych WWiI oraz jak Komisja Europejska zamierza w przyszłości zadbać o równowagę w rozmieszczeniu tak ważnych ośrodków.

4) We wrześniu 2011 r. Elżbieta Łukacijewska wspólnie z EUROCARE (Europejskim Związkiem Polityki Alkoholowej) oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zorganizowała w Parlamencie Europejskim w Brukseli, konferencję pt. "Ochrona płodu przed szkodliwym wpływem alkoholu".

Jej głównym celem była dyskusja nt. tego, jaką politykę stosować w krajach Europy, aby ochronić jeszcze nienarodzone dzieci przed szkodliwym działaniem alkoholu. Była to również szansa na zapoznanie się z doświadczeniami oraz dobrymi praktykami już zastosowanymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zadane pytanie Pani Poseł jest, więc kontynuacją poruszonego wcześniej problemu i dotyczy akcji oraz kampanii społecznych, które zamierza przeprowadzić Komisja Europejska.  

Odpowiedzi na powyższe pytania w imieniu Komisji Europejskiej udzielą: Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego - László Andor; Komisarz Unii Europejskiej ds. Edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży - Androulla Vasilliou; Komisarz Unii Europejskiej ds. Badań, innowacji i nauki - Máire Geoghegan-Quinn oraz Komiarz Unii Europejskiej ds. Zdrowia i polityki konsumenckiej - John Dalli.

Z pełną treścią pytań zadanych przez Elżbietę Łukacijewską można zapoznać się TUTAJ.