Wydrukuj tę stronę
marzec 21, 2012

Bruksela, Odpowiedź Komisji Europejskiej na styczniowe interpelacje Elżbiety Łukacijewskiej

komisja_europejskaW styczniu 2012 r. Elżbieta Łukacijewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego wystosowała do Komisji Europejskiej trzy interpelacje: pierwszą nt. agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych. Drugą poświęconą inicjatywie Komisji Europejskiej pt. „Szanse dla Młodzieży" oraz trzecią, wspólną z 7 innymi polskimi Posłami do Parlamentu Europejskiego, nt. tragicznych wydarzeń w Kazachstanie w grudniu 2011 r.. Komisja Europejska reprezentowana przez Komisarzy Unii Europejskiej ds. właściwych danemu zagadnieniu, właśnie opublikowała wszystkie odpowiedzi na zadane pytania.


Z wyjaśnieniem i pełną treścią interpelacji można zapoznać się TUTAJ. Poniżej publikujemy jedynie odpowiedzi ze strony Komisji Europejskiej:

1) Komisarz Unii Europejskiej ds. Rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich – Dacian Cioloş w sprawie agroturystycznych gospodarstw edukacyjnych:

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) umożliwia rolnikom uzupełnienie prowadzonej działalności rolniczej o działalność pozarolniczą. Jest to jeden z celów europejskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich. W tym kontekście wspomniany fundusz może służyć do finansowania gospodarstw edukacyjnych i działalności edukacyjnej gospodarstw agroturystycznych na obszarach wiejskich. Wsparcie dla tego rodzaju działań można uzyskać ze środka „Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej" lub środka „Wspieranie agroturystyki", pod warunkiem, że państwo członkowskie lub region uwzględniły te środki w swoim programie rozwoju obszarów wiejskich. Wsparcie można również uzyskać na rozwój lub marketing usług turystycznych związanych z turystyką wiejską oraz na szkolenia w tej dziedzinie dla podmiotów gospodarczych. Dofinansowanie na działalność gospodarstw edukacyjnych i jej marketing można też uzyskać w ramach programu Leader, o ile lokalna strategia rozwoju uznała te dziedziny za wymagające wsparcia. Niemniej finansowanie EFRROW nie może obejmować kosztów operacyjnych, które są niekwalifikowalne.

W odniesieniu do nowego okresu programowania 2014–2020 Komisja Europejska przedstawiła wniosek o utrzymanie wymienionego wsparcia inwestycyjnego na rzecz różnicowania działalności i agroturystyki. Zaproponowała ponadto możliwość udzielania przez EFRROW pomocy na rozpoczęcie działalności inwestorom, którzy chcą wprowadzać na obszarach wiejskich nowe rodzaje działalności pozarolniczej. W tym kontekście istnieje możliwość pokrywania kosztów operacyjnych. Możliwości wsparcia w ramach programu Leader również zostaną zachowane."

2) Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego - László Andor w sprawie inicjatywy Szanse dla młodzieży":

"Jak słusznie zauważyła Szanowna Pani Poseł, Europejski Fundusz Społeczny (EFS) ma na celu wspieranie kształcenia, szkolenia i zatrudnienia młodych ludzi. Przykładowo, w 2010 r. liczba młodych ludzi (w wieku od 15 do 24 lat) korzystających z programów EFS wynosiła 4,5 mln, co stanowiło 28% beneficjentów.

Biorąc jednak pod uwagę poważny wpływ kryzysu na zatrudnienie wśród młodych ludzi, pozostaje jeszcze wiele do zrobienia zarówno w zakresie polityki, jak i finansowania. To właśnie jest celem inicjatywy Komisji Europejskiej „Szanse dla młodzieży", przedstawionej w grudniu 2011 r., która musi zostać teraz sprawnie wdrożona we współpracy z państwami członkowskimi i wszystkimi zainteresowanymi stronami. Jako pierwszy krok w tym kierunku Komisja Europejska, wraz z państwami członkowskimi, rozważy możliwości pozwalające przyspieszyć wdrażanie projektów dla młodzieży, poszerzyć ich zasięg poprzez zapoczątkowanie zakrojonych na szeroką skalę programów wsparcia dla młodych ludzi, oraz przeprogramować programy operacyjne EFS, tak aby koncentrowały się na środkach na rzecz zatrudnienia wśród młodzieży. Środki te mogą obejmować praktyki i staże, które kwalifikują się w ramach priorytetów inwestycyjnych „Zdolności adaptacyjne" i „Kapitał Ludzki" w obecnym okresie programowania oraz w ramach priorytetów inwestycyjnych „Poprawa dostępności uczenia się przez całe życie " oraz „Integracja młodych ludzi na rynku pracy" w kolejnym okresie programowania."

3) Wysoka Przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa - Catherine Ashton w sprawie wyjaśnień tragicznych wydarzeń w Kazachstanie w grudniu 2011 r.:

"Wysoka Przedstawiciel / Wiceprzewodnicząca oraz podległe jej służby uważnie śledzą sytuację w Kazachstanie. Niezwłocznie po tym, jak doszło do burzliwych wydarzeń w tym kraju, rzecznik Wysokiej Przedstawiciel / Wiceprzewodniczącej wystosował oświadczenie będące wyrazem niepokoju i wzywające do natychmiastowego śledztwa w sprawie wydarzeń oraz pokojowego rozwiązania problemu strajkujących pracowników sektora naftowego. Europejska Służba Działań Zewnętrznych i delegatura Unii Europejskiej w Astanie pozostawały w stałym kontakcie z władzami Kazachstanu, nalegając, by przeprowadzono przejrzyste i obiektywne śledztwo w sprawie wydarzeń, oraz wzywając je do wypełnienia obowiązków i zobowiązań międzynarodowych, w szczególności w odniesieniu do nowych przepisów nadzwyczajnych w obszarze wolności wypowiedzi, stowarzyszeń i zgromadzeń. W dniu 2 lutego Wysoka Przedstawiciel / Wiceprzewodnicząca spotkała się ministrem spraw zagranicznych Kazachstanu - Jerżanem Kazychanowem. Podczas spotkania zwróciła się o szczegółowe informacje na temat dochodzenia oraz więzienia działaczy opozycji i dziennikarzy. Wyraziła również poważne zaniepokojenie zaistniałą sytuacją. Wysoka Przedstawiciel / Wiceprzewodnicząca zaproponowała także pomoc Unii Europejskiej w rozwiązaniu problemów społecznych i gospodarczych, jakie dotknęły pracowników sektora naftowego, w drodze trójstronnego dialogu społecznego. W odniesieniu do uwięzionego lidera niezarejestrowanej partii „Alga" - Władimira Kozłowa w dniu 9 lutego Unia Europejska wystosowała démarche, prosząc również o spotkanie z zatrzymanym i o informacje na temat jego stanu zdrowia. Władze Kazachstanu obiecały, że pozwolą pracownikom delegatury Unii Europejskiej odwiedzić go w areszcie."